ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ШТАБ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ м. ПОЛТАВИ

36000 м. Полтава, вул. Станіславського, 2/14, тел.: 097 510-66-53

Головна сторінка

Статут,

Козацький кодекс

Положення про чини

Укази президента України

СКП-СУ «Військо Запорозьке”

Шевченківський районний штаб ГФ

План заходів на

2019 рік

Громадські формування ОГП

Фотоархів

Історія

Затверджено зборами

Октябрського районного

штабу ГФ 03.04.2009р.

Положення

про Шевченківський районний штаб ГФ

І. Загальні положення

1.  Шевченківський районний штаб громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі — штаб) створений відповідно до Закону України “Про участь в охороні громадського порядку і державного кордону”.

2. Штаб створений як керівний орган громадських формувань з охорони громадського порядку в Шевченківському районі на добровільних засадах з метою сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

3. Правовою основою діяльності Штабу є Конституція України, Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку, боротьбі із злочинністю та адміністративними правопорушеннями.

4. Юридична адреса Шевченківського районного штабу громадських формувань з охорони громадського порядку — м. Полтава, вул. Станіславського, 2/14.

ІІ. Основні завдання штабу

5. Основними завданнями штабу є:

1) у сфері охорони громадського порядку:

- надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;

- інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчиненні або ті, що готуються, злочини, місця зосередження злочинних угрупувань.

2) у сфері організації діяльності громадських формувань:

- організація щоденної діяльності громадських формувань району;

- вирішення інших організаційних і управлінських функцій у діяльності громадських формувань району;

- призначення начальників пунктів з охорони громадського порядку.

6.       Штаб проводить свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ та координує свою діяльність із органом місцевого самоврядування району.

ІІІ. Структура штабу і територія, в межах якої провадиться його діяльність

7.  До Шевченківського районного штабу громадських формувань входять:

- начальник штабу;

- заступник начальника штабу;

- члени штабу (начальники (керівники) громадських пунктів з охорони порядку та начальники штабів громадських формувань);

- заступник голови райвиконкому;

- депутати профільної комісії;

- представник Полтавського відділу поліції ГУ НП.

8. Діяльність штабу поширюється на територію м. Полтави.

IV. Створення та діяльність керівних органів штабу, їх повноваження

9. Вищим керівним органом штабу є загальні збори.

10. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

11. Позачергові збори можуть бути скликані на вимогу начальника штабу або органів, які контролюють і координують діяльність штабу.

12. Збори є правомочними, якщо на них присутні не менше 50 відсотків членів штабу.

13. Рішення на зборах приймається простою більшістю голосів і оформлюються протоколом, що підписується головуючим та секретарем зборів, протокол підлягає постійному зберіганню.

14. Рішення на зборах є обов'язковими для всіх членів штабу і громадських формувань району.

15. Рішення, прийняті на зборах є обов'язковими для всіх членів штабу і громадських формувань району.

16. До виключної компетенції зборів належить:

- прийняття положення про районний штаб та внесення змін до нього;

- затвердження складу та обрання начальника штабу його заступника та начальників (керівників) громадських пунктів з охорони порядку;

- прийняття рішення про припинення діяльності штабу;

- затвердження річного звіту про діяльність формувань району та затвердження плану роботи Октябрського районного штабу на наступний рік;

- затвердження структури штабу.

17. До компетенції начальника штабу належить:

- підготовка річного та поточних звітів про діяльність штабу та формувань району;

- ведення обліку посвідчень;

- ведення внутрішньої документації, подання звітності до контролюючих та координуючих органів;

- організація та проведення зборів членів штабу;

- щомісячне подання про заохочення відповідальних за роботу з громадськими формуваннями та членів громадських формувань;

- контроль за функціонуванням громадських формувань району.

V.  Припинення діяльності  штабу

18. Діяльність штабу може бути припинено шляхом примусового розпуску або саморозпуску.

 

Виписка

з протоколу загальних зборів  № 1

 04.02.11р.                                                        м. Полтава         

     Питання:

1. Про обрання начальника штабу та заступника начальника штабу.

     Вирішили:

Обрати:

· начальником районного штабу: Данілова Сергія Володимировича;

· заступником начальника штабу: Бардіна Андрія Олександровича.

Протокол № 1

загальних зборів членів Октябрського  районного штабу громадських формувань

 

“ 8 “ червня 2011 року                                                           м. Полтава

зі змінами від 04.07.2012р.

зі змінами від 12.02.2013р.

зі змінами від 24.08.2013р.

На зборах присутні:

- члени штабу -  7;

- представники ГФ – 2.

 

Доповідач: Данілов Сергій Володимирович.

Слухали:

1. Про внесення змін в Положення про Октябрський районний штаб ГФ.

2. Про включення до Октябрського районного штабу уповноважених представників інших громадських формувань району.

3. Про затвердження в Октябрському районі громадських пунктів з охорони порядку.

4. Про затвердження посадових обов’язків начальників (керівників) громадських пунктів з охорони порядку.

 5. Про обрання з членів громадських формувань начальників (керівників) громадських пунктів з охорони порядку.

6. Про затвердження структури штабу.

Постановили:

1. Внести зміни в Положення про Октябрський районний штаб ГФ.

Голосували:

   За – 7;   Проти – 0;  Утримались – 0.

Прийнято одноголосно.

2. Включити до Октябрського районного штабу уповноважених представників:

· члена штабу ГФ «Явір»  Охріменко Анатолія Петровича,

· керівника ГФ «Спеціалізований загін «Полтавський козацький полк»» Ревеку Миколу Анатолійовича.

Голосували:

   За – 7;    Проти – 0;  Утримались – 0.

Прийнято одноголосно.

3. Затвердити в Октябрському районі громадські пункти з охорони порядку:

· громадський пункт з охорони порядку № 2, вул. Володарського, 8 б;

· громадський пункт з охорони порядку № 3 ( ДПМ № 4), вул. Калініна, 11;

· громадський пункт з охорони порядку № 4 (ДПМ № 9), вул. Ю. Победоносцева, 4;

· громадський пункт з охорони порядку № 5 (ДПМ № 10), вул. Станіславського, 2/14;

· громадський пункт з охорони порядку № 6 (ДПМ № 10), вул. Фрунзе, 65.

Голосували:

   За – 9;   Проти – 0;  Утримались – 0.

Прийнято одноголосно.

4. Затвердити посадові обов’язки начальників (керівників)  громадських пунктів з охорони порядку (додаток 1).

 Голосували:

   За – 9;   Проти – 0;  Утримались – 0.

Прийнято одноголосно.

5. Обрати з членів громадських формувань начальників (керівників) громадських пунктів з охорони порядку:

· громадський пункт з охорони порядку № 2 – Бардіна Андрія Олександровича;

· громадський пункт з охорони порядку № 3 (4)Тимофеєва Дмитра Юрійовича;

· громадський пункт з охорони порядку № 4 (9) – Шаталова Дмитра Анатолійовича;

· громадський пункт з охорони порядку № 5 (10)Денисенко Андрія Олексійовича;

· громадський пункт з охорони порядку № 6 (6) – Юденко Дмитра Анатолійовича.

Голосували:

   За – 9;   Проти – 0;  Утримались – 0.

Прийнято одноголосно.

6.  Затвердити структуру Октябрського районного штабу ГФ (додаток 2).

Голосували:

   За – 9;   Проти – 0;  Утримались – 0.

Прийнято одноголосно.

        Додаток № 1

Посадові обов'язки

начальника (керівника) громадського пункту з охорони порядку

 

        До обов'язків начальника (керівника) громадського пункту з охорони порядку належить:

· щоденна (крім вихідних) організація роботи громадських формувань по наданню допомоги працівникам органів внутрішніх справ на відповідному дільничному пункті із 17.45 до 21.00 год. (особливий графік роботи може встановлюватись районним штабом ГФ під час проведення святкових заходів);

· проведення організаційної роботи із штабами громадських формувань підприємств, установ, організацій, які закріплені за відповідним дільничним пунктом;

· ведення внутрішньої документації (щомісячні звіти, оформлення посвідчень, ведення протоколів, журналів перевірки і графіків чергування та передача інформації до районного штабу);

· проведення щоденної роботи із членами громадських формувань, які заступили на чергування (інструктаж, розставляння на маршрути, підведення підсумків, освітньої — виховної діяльності);

· виконання розпоряджень начальника і заступника районного і міського штабів ГФ по організації роботи, а також погодження з ними всіх суттєвих робочих питань.

 

Додаток № 2

Структура Шевченківського районного штабу ГФ

Начальник штабу – Данілов Сергій Володимирович.

Заступник начальника штабу – Бардін Андрій Олександрович, начальник ОП № 2 (ДПМ № 2).

Члени штабу:

Тимофеєв Дмитро Юрійович – начальник ОП № 3 (ДПМ № 4);

Шаталов Дмитро Анатолійович – начальник ОП № 4 (ДПМ № 9);

Денисенко Андрій Олексійович – начальник ОП № 5 (ДПМ № 10);

Юденко Дмитро Анатолійович – начальник ОП № 6 (ДПМ № 8);

Заіка Віталій Миколайович - начальник штабу ГФ «Міська спецдружина».

Заступник голови райвиконкому – Міщенко Олександр Олександрович.

Депутат профільної комісії – Рак Володимир Якович.

Заступник начальника Полтавського відділу поліції ГУ НП – Загорулько Микола Володимирович.

Положення про Шевченківський районний штаб ГФ

Звіт

про роботу громадських формувань Шевченківського району міста Полтави

 

 

 

     Шевченківський районний штаб громадських формувань по охороні громадського порядку

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.01.2019р.

про підсумки роботи районного

штабу  громадських формувань та

 громадських пунктів охорони

порядку за 2018р. та завдань на 2019р.

 

     На виконання вимог закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» та Міської комплексної цільової Програми по боротьбі із злочинністю, в    районі функціонує районний штаб громадських формувань по охороні громадського порядку, а також на території району станом на 01.01.19р. діє 7 громадських пунктів охорони правопорядку (№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8) та 7 дільничних пунктів поліції (№ 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10).

   Станом на 01.01.19р. на території району діє 2 громадських    формувань з охорони громадського порядку:

Громадське формування з охорони громадського   порядку “Козацька дружина” (до формування входять):

· члени ГФ “ Козацька дружина ”;

· студенти “ Української медичної стоматологічної академії ”;

· працівники “ Теплокомуненерго ” тощо.

Члени формування закріплені за громадськими  пунктами: № 2;  № 3; № 4; № 5; № 6.

Громадське формування з охорони громадського   порядку і державного кордону “ Міська спецдружина ”.

Члени формування закріплені за громадськими  пунктами: № 2; № 3; № 4; № 5; № 6.

          Відповідно до плану роботи на 2018 р. спільно із працівниками Полтавського ВП щоденно з 17.45 до 20.45 (крім вихідних)  на чергування заступає 15 членів громадських формувань.

      За 12 місяців 2018 р. члени громадських формувань приймали участь в охороні громадського порядку на ДПМ № 2; 3; 4; 5; 6 щоденно (крім вихідних) з 17.45 до 20.45, та в охороні громадського порядку під час:

 

· щоденного чергування біля ялинки Шевченківського району (з 20.00 до 8.00);

· проведення обшуків в закладах де працюють гральні автомати (03.01);

· проведення обшуків в закладах де працюють гральні автомати (23.01);

· проведення обшуку в ломбарді «Діамант» (09.02);

· вшанування воїнів інтернаціоналістів (15.02);

· святкування «Масляної» (театральна площа, 18.02);

· відпрацювання мікрорайону Алмазний (щодо торгівлі наркотиками 21-23.02);

· співпраці з інспекцією по благоустрою (28.03);

· святкування Великодня в храмах міста (07.04 – 08.04 з 22.00 до 06.00);

· обшуку в приватній оселі по вул. Ст. фронту, 3 (27.04);

· покладання квітів біля пам’ятного знаку на честь 60 річчя Перемоги та концерту для ветеранів ВВВ (07.05);

· покладання квітів біля меморіалу Солдатської слави (09.05);

· мітингу біля Кадетського корпусу (19.05);

· святкування Дня захисту дітей (03.06);

· покладання квітів біля меморіалу Солдатської слави (22.06);

· покладання квітів біля пам’ятника Т.Г. Шевченка в День Конституції (27.06);

· святкової літургії (Макарівський собор) та хресного ходу (с. Горбанівка       13.07);

· співпраці з інспекцією по благоустрою (17.07);

· покладання квітів біля пам’ятника Т.Г. Шевченка та загиблим Українським  козакам в День Державного прапора та святкування Дня незалежності      України (23.08);

· слідчих дій стосовно добудови до кінотеатру Котляревського (20.09);

· покладання квітів біля алеї героїв (21.09);

· покладання квітів біля меморіалу солдатської слави в День міста (23.09);

· святкування Дня вулиці «23 вересня» (23.09);

· охорони спортивного майданчика на 23 вересня (з 18.00 до 24.00, 31.10);

· обшуку на газовій заправці (вул. К. Шосе, 56-а,  28.11);

· конкурсу красуня Полтави (театр Гоголя, 15.12);

· відкриття новорічної ялинки (вул. І. Мазепи, 19.12);

· відкриття новорічної ялинки (парк “Огнівка”, 21.12);

· щоденного чергування біля ялинок Шевченківського району (м-н. Алмазний та м-н. Огнівка, з 19.00 до 7.00).

Шевченківська районна у місті Полтаві рада та районний штаб активно сприяє діяльності громадських формувань району.

       Проведені навчання з членами громадських формувань.     

Розроблені спільно з Полтавським ВП схеми маршрутів по охороні громадського порядку на території громадських пунктів.

                   З метою покращення роботи громадських формувань та громадських пунктів охорони громадського порядку,  районний штаб    громадських формувань

 

Вирішив:

 

1. Інформацію начальника районного штабу громадських       формувань Данілова С.В. «Про підсумки роботи районного штабу ГФ, громадських пунктів правопорядку, громадських формувань в 2018р.» взяти до відома.

2. Районному штабу громадських формувань та Полтавському ВП у відповідності до закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»  активізувати взаємодію роботи інспекторів поліції та громадських формувань щодо зміцнення правопорядку в районі.

3. Районному штабу громадських формувань та Полтавському ВП у 2019р. продовжити проведення правової та спеціальної підготовки членів громадських формувань, які її не проходили.

4. Керівникам ГПОП:

·     провести роботу щодо складання графіків чергування громадських формувань на 2019р.;

·     переглянути маршрути патрулювання та погодити їх  з Полтавським ВП;

·   здійснювати щоденний (крім вихідних) контроль, координацію та організацію діяльності членів громадських    формувань на ГПОП.

5. Затвердити план роботи районного штабу громадських формувань на 2019р.

 

       Роботу громадських формувань по охороні громадського порядку в Шевченківському районі вважати задовільною.

Засідання районного штабу 2019р.

Інструктаж перед чергуванням, спільне чергування членів ГФ “Козацька дружина” та поліції, м. Полтава

Полтавський відділ поліції ГУ НП

Дільничні пункти поліції Шевченківського району

Дільничний пункт поліції № 4

  місцезнаходження: вул. Калініна, 11 а

 

начальник (керівник) громадського пункту з охорони порядку № 3

 

 

Тимофеєв                           

Дмитро Юрійович              067 688—00—44

 

Старший дільничний інспектор:

 

телефон ДПП: 63—98—67

Графік

прийому громадян керівництвом Полтавського відділу поліції

 

начальник РВ

 вівторок:        10.00  -  12.00

                        16.00  -  18.00

 

1-й заступник начальника

середа:           9.00  -  11.00

                      16.00  -  18.00

заступник начальника

 понеділок:     9.00  -  11.00

                       16.00  -  18.00

 

Телефони чергової частини:                              56—09—51;   51—77—55

Телефон громадської приймальні:                   51—78—88

Чергова частина:                                                 102

 

Дні прийому  дільничними інспекторами поліції:

                                                                                  вівторок:    з   9.00 до 11.00

                                                                                  четвер:        з 18.00 до 21.00

                                                                                  субота:        з 10.00 до 13.00

Дільничний пункт поліції № 9

  місцезнаходження: вул. Ю. Победоносцева, 4

 

начальник (керівник) громадського пункту з охорони порядку № 4

 

 

Шаталов                              

Дмитро Анатолійович         096 027—45—89

 

Старший дільничний інспектор:

 

телефон ДПП: 55—28—59

Дільничний пункт поліції № 10

  місцезнаходження: вул. Станіславського, 2/14

 

начальник (керівник) громадського пункту з охорони порядку № 5

 

 

Денисенко                              

Андрій Олексійович           068 168—67—10

 

Старший дільничний інспектор:

 

телефон ДПП: відсутній

Дільничний пункт поліції № 06

  місцезнаходження: вул. Фрунзе, 65

 

начальник (керівник) громадського пункту з охорони порядку № 6

 

 

Юденко                             

Дмитро Анатолійович         066 427—99—37

 

Старший дільничний інспектор:

 

телефон ДПП: відсутній

План

роботи Шевченківського районного штабу громадських

 формувань на 2019р.

 

1. Забезпечення щоденної (крім вихідних) роботи громадських пунктів району та громадських формувань з 17.45 до 20.45;

2.    Забезпечити помісячне підведення підсумків роботи ГПОП, громадських формувань та оперативне реагування на виявленні недоліків в організаційному забезпеченні їх роботи з прийняттям заходів направлених на їх усунення. Забезпечити дієвий контроль та координацію роботи громадських пунктів та громадських формувань.

3. Забезпечити проведення навчань з правової та спеціальної    підготовки начальників громадських пунктів та серед членів   громадських формувань району.

4. Спільно з працівниками поліції приймати участь в охороні громадського порядку під час проведення державних свят,       відпрацювання місць з найбільш криміногенною ситуацією.

5. Забезпечити висвітлення діяльності громадських формувань району та їх взаємодії з правоохоронними структурами в засобах масової інформації.

6. Звернутись з пропозицією до керівництва міста про виділення приміщень під пункти поліції, взамін закритих та коштів для    капітального ремонту приміщень пунктів.

Затверджено:

заступник начальника

 Полтавського ВП ГУ НП

в Полтавській області

М.В. Загорулько

Затверджено:

рішенням Шевченківського

районного штабу ГФ

від « 22 » січня 2019р.

Результати роботи

Громадський пункт правопорядку

 №  2; 3; 4; 5; 6; 8

2018

Виходів на чергування

за графіком

3903

Затримано

правопорушників

громадського порядку

139

громадян в нетверезому стані

120

інших (торгівля в недозволених місцях)

30

всього

289

З них

відправлено до поліції, до ОП

27

попереджено на маршрутах, бесіди

262